Напрями досліджень

Напрям дослідження Наукові керівники
Фізика графену та діраківських металів д. ф.-м. н. Сергій Генадійович Шарапов, член-кор. НАН України Валерій Павлович Гусинін
Квантова оптика та теорія квантової інформації д. н. Андрій Олександрович Семенов
Фізика м'якої речовини академік НАН України Богдан Іванович Лев
Біофізика макромолекул к. ф.-м. н. Сергій Миколайович Перепелиця
Теорія інтегровних систем д. ф.-м. н. Микола Зіновійович Іоргов
Нелінійні явища в конденсованих середовищах д. ф.-м. н. Ярослав Олександрович Золотарюк
Структура легких ядер та динаміка реакцій за їх участю д. ф.-м. н. Юлія Анатоліївна Лашко
Фізика фероїків та мультифероїків д. ф.-м. н. Ганна Миколаївна Морозовська
Квантовий гравіметр на ультрахолодних атомах: теорія та експеримент академік НАН України Леонід Петрович Яценко, д. ф.-м. н. Віктор Іванович Романенко
Теорія та експериментальні дослідження оптичного пінцета резонансних наночасток член-кор. НАН України Анатолій Михайлович Негрійко
Дизайн твердотільних лазерів з діодною накачкою та поширення лазерного випромінювання у турбулентній член-кор. НАН України Анатолій Михайлович Негрійко, к. ф.-м. н. Володимир Михайлович Ходаковський
Фізичні основи джерел квантового світла для квантової інформатики та криптографії академік НАН України Леонід Петрович Яценко
Фотонно-кристалічні сенсори біологічних та хімічних сполук на основі нанокомпозитів д. ф.-м. н. Тетяна Миколаївна Смірнова, к. ф.-м. н. Павло Валентинович Єжов
Біофізика: експериментальні і теоретичні підходи д. ф.-м. н. Галина Іванівна Довбешко, д. ф.-м. н. Семен Олександрович Єсилевський, к. ф.-м. н. Олена Петрівна Гнатюк
Експериментальна фізика рідких кристалів д. ф.-м. н. Василь Генадійович Назаренко
Структуроутворення і фазові переходи в м’який речовині д. ф.-м. н. Віктор Михайлович Пергаменщик
Квантові матеріали для квантових технологій академік НАНУ Олександр Кордюк
Електронні властивості низьковимірних систем чл.-кор. НАНУ Валентин Татаренко
Cтруктурні перетворення наномасштабних кристалів чл.-кор. НАНУ Валентин Татаренко, д.ф.-м.н. Тарас Радченко
Aтомна інженерія поверхні та наноструктур д.ф.-м.н. Володимир Карбівський
Фізика кластерних і наноструктурних систем д.ф.-м.н. Олександр Філатов
Фізики міцності, пластичності і руйнування чл.-кор. НАНУ Сергій Котречко
Фізичне матеріалознавство д.т.н. Валентин Гаврилюк, д.ф.-м.н. Сергій Теус
Динаміка електронних процесів у гібридних структурах д.ф.-м.н.Михайло Білоголовський
Зображення напівгруп член-кор. НАН України Дрозд Юрій Анатолійович
Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними член-кор. НАН України Кочубей Анатолій Наумович
Зображення операторних співвідношень д.ф.-м.н. Островський Василь Львович
Системи багатьох частинок д.ф.-.м.н. Герасименко Віктор Іванович
Диференціальні інваріанти алгебр Лі к.ф.-м.н. Єгорченко Ірина Анатоліївна
Одновимірні динамічні системи д.ф.-м.н. Теплінський Олексій Юрійович
Теорія конфліктів д.ф.-м.н. Кошманенко Володимир Дмитрович
Теорія гіпергруп і алгебри фон Неймана д.ф.-м.н. Калюжний Олександр Олександрович
Гiббсовi розподiли статистичних систем д.ф.-м.н. Ребенко Олексій Лукич
Розподілені системи та паралельні обчислення с. н. с. Андрійчук Олег Валентинович
Теорія ігор д.ф.-м.-н. Ігнатенко Олексій Петрович
Чисельне прогнозування погоди та розповсюдження забруднень у довкіллі д.т.н. Ковалець Іван Васильович
Машинне навчання для задач дослідження Землі д.т.н. Куссуль Наталія Миколаївна
Застосування методів дифузійної геометрії до машинного навчання к.ф.-м.н. Семенова Євгенія Вікторівна
Прикладні застосування науки про дані Сенько Іван Олександрович
Аналіз даних повногеномного секвенування зразків мікробіомів та моделювання взаємодії спільнот мікроорганізмів Фролова Аліна Олександрівна
Система підтримки прийняття рішень з урахуванням довіри до джерел інформації. д.т.н. Циганок Віталій Володимирович
Хмарні технології супутникового моніторингу д.т.н. Шелестов Андрій Юрійович
Узагальнене матричне рівняння Ляпунова в теорії динамічних систем д.ф.м.-н. Мазко Олексій Григорович
Задачі механіки д.ф.м.-н. Тимоха Олександр Миколайович
Колективна динаміка в моделях з різними формами взаємодії д.ф.м.-н. Бурилко Олександр Андрійович
Молекулярна біофізика проф. д.б.н. Павло Володимирович Білан
Нейрофізіологія болю проф. д.б.н. Нана Володимировна Войтенко
Морфологія нервової системи д.б.н. Тетяна Андріївна Півнева
Молекулярна патофізіологія та генетика проф. д.м.н. Віктор Євгенович Досенко
Біофізика іонних каналів академік НАН України Ярослав Михайлович Шуба
Вивчення структурних основ РНК-білкового впізнавання та ферментативного каталізу д. б. н. Тукало Михайло Арсентійович
Канонічний Wnt сигнальний каскад у функціонуванні та перебудовах міокарду д. б. н. Півень Оксана Олександрівна
Сенсорні пристрої на основі смартфонів на основі полімерів біоміметиків для визначення харчових токсинів, фармацевтичних препаратів та ендокринних руйнівників д. б. н. Сергеєва Тетяна Анатоліївна
Аналіз генетичних та епігенетичних змін Нуклеїнових кислот як маркер визначення патологічних особливостей та загального виживання онкопацієнтів к. б. н. Скрипкіна Інесса Яківна
Виявлення генетичних та епігенетичних змін в злоякісних пухлинах епітеліального походження для складання тест-систем д. б. н. Геращенко Ганна Володимирівна
Структурно-функціональна характеристика валіл-тРНК синтетази людини. к. б. н. Шалак В’ячеслав Федорович
Розробка біосенсорів для моніторингу забруднення в навколишньому середовищі, визначення токсинів та для медичної діагностики к. б. н. Пєшкова Вікторія Миколаївна
Введення в культуру in vitro лікарських видів рослин та їх біохімічний аналіз член-кор. НАН України Кунах Віктор Анатолійович